Search form

Lúka 24

Yésụ urú gɨ sɨmɨ umbu

(Lúrú kpá Matáyo 28:1-10, Márɨko 16:1-8, Yiwáni 20:1-10)

1Nda go akpa kɨ́ sị́ ndóndó sɨmɨ sị́lị́ gɨ do kacɨ́ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro, zɨ́ kará ga gére née ꞌdíꞌbi sụꞌbụ́ mɨndonyo ga bɨ yemeomonɨ́ yée ní ndéré kɨ́e sị́ bi. 2Nɨyí ógụ íri ní, gbụṛụgbụ oyónɨ́ tutú gɨ tara mbotụ bi go. 3Geré zɨ́ye ólụ́ye sɨmɨ gu, lurúnɨ́ bi káa ní, umbu Ngére Yésụ ndaá ꞌbɨ enée lolụ wá, zɨ́ tarayé ị́drị́ne mbá mɨị́drị́. 4Nɨyí aka cịkị ndị́sị sómụ́lóꞌbó ledre née yá, zɨ́ yaꞌdá e gbre mbá kɨ́ bɨkenyị́ bongó gindri gindri royé ólụ́ógụ tóroyé kenée. 5Zɨ́ kará ga gére née lị́yịyé, zɨ́ye ésị doyé mbá bi gɨ zɨ́ ngịrị. Zɨ́ yaꞌdá ga gére née úku ledre kɨ́dí, “Ndị́sịsé gámásóꞌdo ꞌyị bɨ nɨ trịdrị ní dongará umbu e gɨ ro ꞌdi? 6Ndaá ꞌbɨ ené lolụ ona wá, urú yị́ ené go. Ledre kóo uku zɨ́se sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní ndaá lị́gị sée wá, mengị roné née ne. 7Uku kóo kɨ́dí, ‘Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí karanée íꞌbí ngbángá Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí zɨ́ ꞌyị lúyú ledre e úfu wo. Nda sɨmɨ ota sị́lị́, zɨ́a úrúne.’ ” 8Geré zɨ́ kará ga gére née sómụ́ndíki ledre kóo uku ní.

9Zɨ́ kará ga gére née ị́nyịyé gɨ sị́ bi gɨ ore ngásá ndáꞌbayé úku ledre bɨ lurúnɨ́ sị́ bi íri née zɨ́ ꞌyịmɨkása ga bɨ idíakánɨ́ sokó do kéṛị́ ní, nda kpá kɨ́ ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga bɨ ore ní. 10Kará máa ga gére née kóo Maríya gɨ sɨmɨ owụ́ gara bɨ kɨ́ ịrịné Magɨdála ní, nda kɨ́ ngíti a kɨ́ ịrịné Zowána, kpá kɨ́ ngíti Maríya kpị́, née ꞌbɨ ené mbágá Yakóbo nda kɨ́ ngíti géyị lafúye kará e, ukunɨ́ ledre máa née ye zɨ́ ꞌyịmɨkása ga bɨ ꞌbɨ Yésụ née. 11ꞌYị ga gére née ṇguṇgunɨ́ eyé kóo ledre bɨ kará ga gére née ukunɨ́ ní wá. Somụ́nɨ́ yaá kará ga gére née ukunɨ́ yị́ eyé née ngbékpị́ ledre. 12Abú tɨ́ kenée ndotó, zɨ́ Pétero ị́nyịné ngásáne sị́ bi íri, zɨ́a ndálané lúrú bi sɨmɨ gu, Ngére Yésụ ndaá ꞌbɨ ené lolụ wá. Lá bongó bɨ yemenɨ́ wo sɨmɨ a ní idíakáne sɨmɨ gu. Zɨ́a ndáꞌbané kɨ́ ndị́sị sómụ́ ledre née, owo ꞌdiꞌbi mbị́ éyị́ bɨ mengị roné née wá.

Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ gbre ní

(Lúrú kpá Márɨko 16:12,13)

13Kpá cịkị sɨmɨ sị́lị́ máa née ní, zɨ́ ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ gbre ní ị́nyịyé ndéréye sɨmɨ owụ́ gara bɨ kɨ́ ịrịné Imawú ní. Nɨ méyịlị e ịnyị doa gbre gɨ ro mongụ́ gara Yerụsaléma. 14Sɨmɨ mɨndéréye do mɨsiꞌdi, zɨ́ye ndị́sịyé kɨ́ ódroyé gɨ ro ledre bɨ mengị roné née. 15Sɨmɨ bɨ nɨyí ndị́sị kɨ́ úkulóꞌbó ledre ga gére née dongaráye ní, zɨ́ Yésụ ólụ́ógụné zɨ́ye, zɨ́ye ndị́sị lódụ́ mɨsiꞌdi kéye. 16Owonɨ́ eyé bɨ kɨ́dí née wo ní wá, gɨ zɨ́a Lomo ụcụomo kóo yée née káa bɨ nɨyí ówo wo.

17Zɨ́a ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Ledre máa bɨ ndị́sịsé ndéré kɨ́ úku a tɨ́ bɨ gáa ba ní ꞌbɨé ledre ꞌdi?”

Zɨ́ye tóroyé, zɨ́ sɨmɨ komoyé ídíne mbá mɨsínyíne. 18Zɨ́ ngúruyé kɨ́ ịrịné Kiliyópa úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ledre bɨ mengị roné do sị́lị́ ga ba sɨmɨ Yerụsaléma íri ba ówo wá ní, ógụ ꞌbɨ eyị́ gɨ ꞌda?”

19Yésụ ya zɨ́ye ní, “ꞌBɨé ledre ꞌdi?”

Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Née Yésụ, nébị gɨ sɨmɨ gara Nazeréta, Lomo iꞌbí kóo rokoꞌbụ go zɨ́a, zɨ́a ndị́sịné ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị e kpá kɨ́ méngị mɨngburoko ledre e, zɨ́ Lomo kɨ́ ꞌyịmaꞌdí e ídíye mbá kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́a. 20Kara kóo ba zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kpá kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị ezé e íꞌbí ngbángá a zɨ́ akúma ꞌbɨ Róma idínɨ́ úfu wo. Do úfu wo do mɨngbúngbu kágá. 21Azé ꞌbɨ ezé kóo go kɨ́ mongụ́ rokinyi kɨ́dí née go Kɨ́résịto kóo Lomo uku ledre kásaógụ a ní, ogụ go gɨ ro yómo zée Isɨréle e. Éyị́ ndaá lolụ wá, mengị karaba sɨmɨ káṇgá go ꞌdényé sị́lị́ ota. 22Tarazé ịdrị́ gáa gɨ zɨ́ ngíti géyị kará e gɨ dongaráze. Sɨmɨ bɨ gáa ịnyịnɨ́ akpa kɨ́ sị́ndóndó ndéréye sị́ bi ní, 23nɨyí ógụ íri ní, oꞌdo máa née ndaá ꞌbɨ ené lolụ wá. Zɨ́ ngíti géyị maláyika e ꞌdódo royé zɨ́ kará máa ga gére née, zɨ́ye úku ledre kɨ́dí oꞌdo máa urú yị́ ené. 24Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ezé e kpá geré ị́nyị ngásáye íri, tɨ́ maꞌdíi ogụ ndikinɨ́ eyé wo wá.”

25Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ówosé esé ledre wá gɨ zɨ́ ꞌdi, ledre ga bɨ kóo nébị ukunɨ́ yée gɨ romá kɨ́dí Lomo nɨ kásaógụ a ní ílisé ṇgúṇgu wá gɨ zɨ́ ꞌdi?” 26Ídísé ówo a kɨ́dí Kɨ́résịto nɨ aka ꞌdóꞌdó zɨ́a kpá úyuné zɨ́a úrúne kí, zɨ́a ndáꞌbalúgu roné komo ere kɨ́ mongụ́ rokoꞌbụné. 27Nda gɨ ore zɨ́ Yésụ maꞌdáa tónóne úku yéme ini ledre gɨ sɨmɨ ledre ga bɨ kóo nébị e ukunɨ́ gɨ roné do éké yée sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo ní zɨ́ye. Tonó kɨ́ Mụ́sa nda kɨ́ yée ga bɨ ngíti géyị nébị e ukunɨ́ ní.

28Sɨmɨ bɨ nderéogụnɨ́ nda go gbóo kɨ́ gara bɨ yaꞌdá ga geré nɨyí ndéré sɨmɨ a ní, zɨ́ Yésụ ídíne káa zɨ́ ayí ókpó ené mɨókpó ní. 29Zɨ́ yaꞌdá ga gére née ụ́cụómo wo kɨ́dí, “Kadra utú go ndá lolụ ndéré wá, idízé ꞌdúꞌdu kése ona togụ́ bi ará go yá, zɨ́yị ndéréyị.” Zɨ́ Yésụ ndéréye kéye.

30Nda go do bi éyị́ mɨánu, zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi ambata zɨ́a íꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo gɨ roa, zɨ́a ꞌdéwe sɨmɨ a zɨ́a íꞌbí a zɨ́ye. 31Geré zɨ́ komo yaꞌdá ga gére née óṇgóne zɨ́ye ówo a kɨ́dí ábuwá ba yị́ ené Yésụ ke. Zɨ́a lélị́ne gɨ zɨ́ye gɨ ore. 32Zɨ́ yaꞌdá ga gére née úku ledre dengbị́ye kɨ́dí, “Ábuwá ledre bɨ gáa ndịsị úku a zɨ́ze do mɨsiꞌdi ꞌdáa ní utú yeme roné do mɨmbéꞌdezé kpịnị gɨ zɨ́ kéyị née.”

33Geré zɨ́ye ị́nyịyé ndáꞌbalúgu royé sɨmɨ Yerụsaléma. Nɨyí ógụ íri ní, ngítí ꞌyịmɨkása ga bɨ sokó doa kéṛị́ ní nda kpá kɨ́ ngíti géyị ꞌyị e yokonɨ́ royé go mbá do bi kị́éꞌdo. 34Kpálá bɨ ogụnɨ́ ní, geré zɨ́ lafúye ga bɨ gáa ore ní, úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Maꞌdíi, Ngére úrú go ꞌdodo roné go za cụ́ zɨ́ Simúna.” 35Zɨ́ lafúye ga bɨ gáa gbre ndaꞌbaogụnɨ́ gɨ sɨmɨ Imawú ní kpá lị́kpị́ ledre bɨ mengị roné zɨ́ye do mɨsiꞌdi nda kpá kɨ́ wo bɨ sɨmɨ bɨ ꞌdewe ambata ní, zɨ́ye ówoyéme wo.

Yésụ olụ́ogụ dongará ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

(Lúrú kpá Matáyo 28:16-20, Márɨko 16:14-18, Yiwáni 20:19-23, Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:6-8)

36Sɨmɨ bɨ nɨyí aka ndị́sị lị́kpị́ ledre née kenée ní, ve, zɨ́ Yésụ kpá ólụ́ógụné dongaráye ore. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mɨmbéꞌdesé ịdrị́ mu.”

37Sɨmɨ bɨ Yésụ olụ́ogụ ve dongaráye ní, zɨ́ye lị́yịyé gɨ zɨ́a somụ́nɨ́ ꞌbɨ eyé go kɨ́dí ꞌyị lárá ogụ ne. 38Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndásé éré ngịrị wá, ídísé ṇgúṇgu a kɨ́dí máúrú gɨ sɨmɨ umbu go maꞌdíi. 39Lúrú aka mbiṛi ga bɨ sɨmɨ sị́lị́ma ba kɨ́ yée ga bɨ ro sịndị́ma ní. Táta lúrú aka romá, née tɨ́ máa ndaá ꞌbɨ ené ꞌyị lárá wá, ꞌyị lárá ndaá kɨ́ esị roné kpá kɨ́ cóngó sɨmɨné wá.”

40Gɨ do kacɨ́ ledre née ní, zɨ́a ꞌdózo sị́lị́ne zɨ́ye kɨ́ sịndị́ne gɨ ro zɨ́ye lúrú mbiṛi. 41ꞌYị ga gére née mbá, ledre née nɨ aka zɨ́ye káa zɨ́ ṛanga ní, togụ́ Yésụ urú née tɨ́ go née yá. Zɨ́a ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Owụ́ éyị́ mɨánu nɨ laká tɨ́ zɨ́se ona bo?” 42Zɨ́ye íꞌbíógụ mɨlíci kénzé zɨ́a, 43zɨ́a ánu a tɨ́ dongaráye ore.

44Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mááyí ba kpá úku ándá ledre kóo ꞌdáꞌdá ní zɨ́se. Lorụ ga bɨ kóo Mụ́sa ekénɨ́ yée kɨ́ nébị e kpá kɨ́ yée ga bɨ sɨmɨ Keꞌbị ꞌbɨ Dawídi e gɨ romá ní nɨyí méngị royé mbá.”

45Zɨ́a sáká ꞌyị ené ga gére née gɨ ro zɨ́ye ówoyéme ini ledre gɨ sɨmɨ ledre ga bɨ ekénɨ́ gɨ roné sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo ní. 46Ba ledre bɨ ekénɨ́ ní kɨ́dí, “Kɨ́résịto nɨ ꞌdóꞌdó zɨ́a úyuné, nda sɨmɨ sị́lị́ ota zɨ́a úrúne gɨ sɨmɨ umbu. 47Ngíti a nda ꞌbɨ ené kɨ́dí ꞌyị ené e nɨyí tónó gɨ sɨmɨ Yerụsaléma ndéré kɨ́ úku bɨlámá sanda ené zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e mbá idínɨ́ ótoómo méngị bɨsinyí ledre zɨ́ye ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo gɨ ro zɨ́ye ómoyé. 48Sée ꞌyịmɨkása amá e ásá ꞌdókó ledre máa ga ba se kɨ́dí ledre ga bɨ mengịnɨ́ royé zɨ́ma ba nɨyí maꞌdíi ledre e. 49Ídísé ówo a kɨ́dí ꞌDówụ́ Lomo kóo Babá uku ledre a gɨ ro íꞌbí a zɨ́se káa do sáká éyị́ ní, mááyí go ndéré kásaógụ a. Tɨ́ lá ídísé aka ndị́sị sɨmɨ Yerụsaléma ona zɨ́ sáká éyị́ née ógụné káa do rokoꞌbụ zɨ́se té kí.”

Yésụ ndaꞌba komo ere

(Lúrú kpá Márɨko 16:19,20, Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:9-11)

50Zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi yée zɨ́ye ólụ́ógụyé gɨ sɨmɨ Yerụsaléma gɨ ore ndéréye sɨmɨ ngíti owụ́ gara kɨ́ ịrịné Beteníya. Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ íri ní, zɨ́a sị́kpị sị́lị́ne ꞌdága íꞌbí úndru zɨ́ye. 51Ngbụ́rụ́ sɨmɨ bɨ nɨ ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo kɨ́ íꞌbí úndru ní, yóó zɨ́a ndáꞌbalúgu roné komo ere. 52Zɨ́ye óto úndrua ore, zɨ́ye nda ị́nyịyé ndáꞌbalúgu royé sɨmɨ Yerụsaléma kɨ́ mongụ́ rokinyi. 53Kacɨ́ kadra mbá, zɨ́ye ndị́sị ndéréye sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo íni ini zɨ́ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index