Search form

Lúka 24:10

10Kará máa ga gére née kóo Maríya gɨ sɨmɨ owụ́ gara bɨ kɨ́ ịrịné Magɨdála ní, nda kɨ́ ngíti a kɨ́ ịrịné Zowána, kpá kɨ́ ngíti Maríya kpị́, née ꞌbɨ ené mbágá Yakóbo nda kɨ́ ngíti géyị lafúye kará e, ukunɨ́ ledre máa née ye zɨ́ ꞌyịmɨkása ga bɨ ꞌbɨ Yésụ née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index