Search form

Lúka 24:18

18Zɨ́ ngúruyé kɨ́ ịrịné Kiliyópa úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ledre bɨ mengị roné do sị́lị́ ga ba sɨmɨ Yerụsaléma íri ba ówo wá ní, ógụ ꞌbɨ eyị́ gɨ ꞌda?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index