Search form

Lúka 24:20

20Kara kóo ba zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kpá kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị ezé e íꞌbí ngbángá a zɨ́ akúma ꞌbɨ Róma idínɨ́ úfu wo. Do úfu wo do mɨngbúngbu kágá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index