Search form

Lúka 24:21

21Azé ꞌbɨ ezé kóo go kɨ́ mongụ́ rokinyi kɨ́dí née go Kɨ́résịto kóo Lomo uku ledre kásaógụ a ní, ogụ go gɨ ro yómo zée Isɨréle e. Éyị́ ndaá lolụ wá, mengị karaba sɨmɨ káṇgá go ꞌdényé sị́lị́ ota.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index