Search form

Lúka 24:23

23nɨyí ógụ íri ní, oꞌdo máa née ndaá ꞌbɨ ené lolụ wá. Zɨ́ ngíti géyị maláyika e ꞌdódo royé zɨ́ kará máa ga gére née, zɨ́ye úku ledre kɨ́dí oꞌdo máa urú yị́ ené.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index