Search form

Lúka 24:26

26Ídísé ówo a kɨ́dí Kɨ́résịto nɨ aka ꞌdóꞌdó zɨ́a kpá úyuné zɨ́a úrúne kí, zɨ́a ndáꞌbalúgu roné komo ere kɨ́ mongụ́ rokoꞌbụné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index