Search form

Lúka 24:34

34Kpálá bɨ ogụnɨ́ ní, geré zɨ́ lafúye ga bɨ gáa ore ní, úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Maꞌdíi, Ngére úrú go ꞌdodo roné go za cụ́ zɨ́ Simúna.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index