Search form

Lúka 24:39

39Lúrú aka mbiṛi ga bɨ sɨmɨ sị́lị́ma ba kɨ́ yée ga bɨ ro sịndị́ma ní. Táta lúrú aka romá, née tɨ́ máa ndaá ꞌbɨ ené ꞌyị lárá wá, ꞌyị lárá ndaá kɨ́ esị roné kpá kɨ́ cóngó sɨmɨné wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index