Search form

Lúka 24:44

44Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mááyí ba kpá úku ándá ledre kóo ꞌdáꞌdá ní zɨ́se. Lorụ ga bɨ kóo Mụ́sa ekénɨ́ yée kɨ́ nébị e kpá kɨ́ yée ga bɨ sɨmɨ Keꞌbị ꞌbɨ Dawídi e gɨ romá ní nɨyí méngị royé mbá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index