Search form

Lúka 24:45

45Zɨ́a sáká ꞌyị ené ga gére née gɨ ro zɨ́ye ówoyéme ini ledre gɨ sɨmɨ ledre ga bɨ ekénɨ́ gɨ roné sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index