Search form

Lúka 24:47

47Ngíti a nda ꞌbɨ ené kɨ́dí ꞌyị ené e nɨyí tónó gɨ sɨmɨ Yerụsaléma ndéré kɨ́ úku bɨlámá sanda ené zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e mbá idínɨ́ ótoómo méngị bɨsinyí ledre zɨ́ye ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo gɨ ro zɨ́ye ómoyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index