Search form

Lúka 24:49

49Ídísé ówo a kɨ́dí ꞌDówụ́ Lomo kóo Babá uku ledre a gɨ ro íꞌbí a zɨ́se káa do sáká éyị́ ní, mááyí go ndéré kásaógụ a. Tɨ́ lá ídísé aka ndị́sị sɨmɨ Yerụsaléma ona zɨ́ sáká éyị́ née ógụné káa do rokoꞌbụ zɨ́se té kí.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index