Search form

Lúka 24:9

9Zɨ́ kará ga gére née ị́nyịyé gɨ sị́ bi gɨ ore ngásá ndáꞌbayé úku ledre bɨ lurúnɨ́ sị́ bi íri née zɨ́ ꞌyịmɨkása ga bɨ idíakánɨ́ sokó do kéṛị́ ní, nda kpá kɨ́ ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga bɨ ore ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index