Search form

Lúka 3

Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e

(Lúrú kpá Matáyo 3:1-12, Márɨko 1:1-8, Yiwáni 1:19-28)

1Sɨmɨ bɨ kóo Tịbérịya Káyísara nɨ ngére do káṇgá ꞌbɨ Róma kɨ́ sɨmɨbi sokó doa ịnyị ní, do kóo óto Pánato Piláto káa do gávana do ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Yụdáya ní, Eróde+ nɨ ꞌbɨ ené gávana do ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Galiláya ní, Phị́lịpo lúndu Eróde nɨ ꞌbɨ ené gávana do ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Itụ́rịya kpá kɨ́ yée ga bɨ sɨmɨ Trakóni ní, zɨ́ Liyasaníya nda ídí ꞌbɨ ené gávana do ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Abiléne ní. 2Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, Ána kɨ́ towụ́ne Kayáfa nɨyí ye mɨngburoko ꞌyị ꞌdáná éyị́ e. Yiwáni wotị́ Zakaríya nɨ yị́ ené kóo sɨmɨ súwú. Zɨ́ Lomo íꞌbí moko zɨ́a íri. 3Zɨ́a tónó gámáne kɨ́ úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e kacɨ́ kóꞌdụ́ ngbuṛu bɨ Yeredéne ní, sága gɨ ꞌdí keṛị́ kpá sága gɨ ꞌdí keṛị́. Kɨ́dí ꞌyị e idínɨ́ ótoómo kɨ́ lúyú ledre zɨ́ye ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo gɨ ro do bábátị́zị́ yée zɨ́ Lomo ótoómo lúyú ledre eyé ꞌdáꞌba. 4Nébị Isáya uku kóo ledre a go ꞌdesị́ sɨmɨ bụ́kụ ené kɨ́dí,

“ꞌYị nɨ karanée ndị́sị ótrụ́ ledre sɨmɨ súwú zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí,

yémeómosé mɨsiꞌdi mu nzíyiné zɨ́ Ngére,

ídísé ꞌdózo yéme mɨsiꞌdi zɨ́a ní.

5Ídísé lósoꞌdụ́tụ ꞌbululu e ꞌdáꞌba.

Landa e kɨ́ bi ekị́ekị́ e, ídísé lóso yée kpɨ́kásí.

Zɨ́se ꞌdózo yéme mɨngóꞌdụ́ mɨsiꞌdi e zɨ́ye ídíye mbị́.

Zɨ́se lósoꞌdụ́tụ gɨ́ṛítí e kuṛí.

6Kúfú ꞌyịmaꞌdí e mbá nɨyí ówo a kɨ́dí oꞌdo ba Lomo kasa wo ne ógụ yómo ꞌyị e.”-

7Née ní, zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e go ndị́sị ógụyé mutruu zɨ́ Yiwáni gɨ ro zɨ́a bábátị́zị́ yée. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye oꞌbụóꞌbụ kɨ́dí, “Sée ꞌyị mani ga bɨ mɨméngị ledre esé nɨ bɨsinyíne káa zɨ́ kámá okó ní, ambí uku zɨ́se ya ídísé ngásáóyó rosé gɨ zɨ́ zingi ꞌbɨ Lomo bɨ nɨ ógụ dosé ní ne? 8Togụ́ ílisé tɨ́ gɨ ro zɨ́se ndíki trịdrị yá, ídísé ótoómo lúyú ledre zɨ́se ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo, zɨ́ mɨméngị ledre esé ndị́sị ídíne bɨlámáne. Ndásé ídí dụụ́ kɨ́ sómụ́ ledre bɨ kɨ́dí, azé yị́ ezé bulúndu Abarayáma omozé ꞌbɨ ezé yị́ ezé go ní wá. Lomo nɨ kɨ́ rokoꞌbụ zɨ́a óyólóꞌbó tutú ga bɨ bi ba zɨ́ye ídíye káa do bulúndu Abarayáma. 9Ásé zɨ́ Lomo káa zɨ́ kágá bɨ ꞌdịyị́nɨ́ mɨꞌdị́yị́ yáká ní. Goṇgo ꞌbɨ Lomo nɨ go do sị́lị́a nzíyiné, kágá máa wo bɨ bɨlámá mɨáná a ndaá ní, nɨ lágáónzó a do óngbóóyó a ꞌdáꞌba.”

10Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née ndúꞌyú Yiwáni kɨ́dí, “Éyị́ bɨ idízé nda méngị a ní ꞌdi?”

11Zɨ́ Yiwáni úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Togụ́ bongó nɨ zɨ́yị gbre, ídí íꞌbí ngúru a zɨ́ ꞌyị bɨ bongó nda zɨ́a wá ní. Togụ́ éyị́ mɨánu nɨ bo zɨ́yị, ídísé ánu a kɨ́ ꞌyị bɨ nɨ ꞌbú ní.”

12Abú kpá ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ gɨ zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ sụ́ụ ní, zɨ́ye ndéréye gɨ ro babatị́za. Zɨ́ye ndúꞌyú Yiwáni kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, Sara nda zée, idízé méngị ꞌbɨ ezé ꞌdi?”

13Zɨ́ Yiwáni úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndásé ꞌdíꞌbi késị́ maꞌdáa rómo do wo bɨ mɨngburoko ꞌyị e esé e ilinɨ́ ní wá.” 14Zɨ́ asikíri e ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Sara nda zée?”

Yiwáni ya zɨ́ye ní, “ꞌYị e ndanɨ́ úgú komosé wá, ndásé kpá gágaóto ledre ro ꞌyị wá. Késị́ bɨ ndịsịnɨ́ íꞌbí a zɨ́se do bi moko ní, ídísé ꞌdíꞌbi dụụ́ wo.”

15Gɨ zɨ́ ledre ga gére ní, Zɨ́ sómụ́ ledre ꞌbɨ ꞌyị e ndị́sị ídíne gɨ ro Yiwáni faa, ngíti géyị ya ala zɨ́a ídíne née Kɨ́résịto bɨ Lomo uku ledre kásaógụ a káa do ꞌyị yómo ꞌyị e ní wá? 16Zɨ́ Yiwáni úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mábábátị́zị́ ꞌbɨ amá sée lá kɨ́ iní. Ngíti ꞌyị nɨ bo rokoꞌbụ a romo do ꞌbɨ amá nɨ ógụ. Máútúásá gbawá ndósoógụ cigí a gɨ ro lálaógụ wará ené gɨ sịndị́a. Nɨ ꞌbɨ ené bábátị́zị́ sée kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo. 17Nɨ ꞌbɨ ené yị́ ené káa zɨ́ ꞌyị ócó komo kére ní. Nɨ léfeóto kére ené sɨmɨ bɨlámá éyị́, cící a née zɨ́a kótrụ a trị́e do óngbóóyó a ꞌdáꞌba.” 18Née ledre bɨ kóo Yiwáni ndịsị úku a zɨ́ye do tụ́ꞌdụ́ mɨsiꞌdi e gɨ ro bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo bɨ kóo ndịsị ꞌdódo a zɨ́ye ní.

19Yiwáni ndịsị kóo kpá máda ngére Eróde Andipá gɨ zɨ́ bɨsinyí ledre ga bɨ ndịsị mengị yée káa zɨ́ bɨ ngakaoyó kára Erodíya gɨ zɨ́ lúnduné ꞌdíꞌbi yị́ ené zɨ́ne ní. 20Zɨ́ Eróde kpá lúyú ngíti ledre zɨ́a ꞌdíꞌbi Yiwáni ónzó a ngbrɨwó sɨmɨ sị́gịnị.

Yiwáni iꞌbí babatị́za zɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Matáyo 3:13-17, Márɨko 1:9-11)

21ꞌDáꞌdá do ónzó Yiwáni sɨmɨ sị́gịnị, kadra kị́éꞌdo nɨ go ndị́sị bábátị́zị́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e, zɨ́ Yésụ ndéréne zɨ́a, zɨ́a bábátị́zị́ wo. Sɨmɨ bɨ Yésụ maꞌdáa nɨ ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo ní, zɨ́ ere líkpíne zɨ́a káa zɨ́ mbotụ ní. 22Zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo ógụné doa káa zɨ́ kị́ṛịkóꞌdo ní. Zɨ́ kúrú ꞌyị ówụ́ne gɨrí kɨ́dí, “Áyí mbigí owụ́ ꞌbɨ amá, ꞌbúyị ofụ domá go, mááyí kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́yị.”

23Yésụ tonó kóo méngị moko ꞌbɨ Lomo sɨmɨ bɨ mengị go sɨmɨbi cị́ kéṛị́ a do sokó (30) ní. ꞌYị e mbá ndịsịnɨ́ ꞌbɨ eyé kóo sómụ́ a kɨ́dí nɨ owụ́ ꞌbɨ Yoséfa bɨ kɨ́ ịrịné Élị ní. 24Élị nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Matáta, Matáta nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Lévị, Lévị nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Mélịkị, Mélịkị nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zanáyi, Zanáyi nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yoséfa. 25Yoséfa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Matatíya, Matatíya nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Amósa. Amósa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nawúma. Nawúma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Esíli. Esíli nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nagáyi. 26Nagáyi nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Máta. Máta nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Matatíya. Matatíya nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Seméni. Seméni nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yoséke. Yoséke nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yóda. 27Yóda nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yonána. Yonána nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Résa. Résa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zerụbábele. Zerụbábele nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Seretiyéle. Seretiyéle nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nérị. 28Nérị nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Meléki. Meléki nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Ádi. Ádi nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Kosóma. Kosóma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Elimadáma. Elimadáma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Éra. 29Éra nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yósuwa. Yósuwa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Eliyázara. Eliyázara nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zoríma. Zoríma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Matáta. Matáta nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Lévị. 30Lévị nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Simiyóna. Simiyóna nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yụ́da. Zụ́da nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yoséfa. Yoséfa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yonáma. Yonáma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Alikíma. 31Alikíma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Melíya. Melíya nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Ména. Ména nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Matáta. Matáta nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Natána. Natána nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Dawídi. 32Dawídi nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zése. Zése nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Óbede. Óbede nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Bowáza. Bowáza nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Solomóna. Solomóna nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nasóna. 33Nasóna nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Aminadába. Aminadába nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Adimíni nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Aráni. Aráni nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Ézorono. Ézorono nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Peréze. Peréze nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zụ́da. 34Zụ́da nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yakóbo. Yakóbo nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Isáka. Isáka nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Abarayáma. Abarayáma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Téra. Téra nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nówara. 35Nówara nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Serụ́ga. Serụ́ga nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Réwu. Réwu nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Pelége. Pelége nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Ébere. Ébere nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Séla. 36Séla nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Kayinána. Kayinána nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Arafakasáda. Arafakasáda nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Séme. Séme nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nówa. Nówa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Laméke. 37Laméke nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Metụséla. Metụséla nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Enóka. Enóka nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zérada. Zérada nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Malále. Malále nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Kenána. 38Kenána nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Enósa. Enósa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Séte. Séte nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Ádama. Ádama nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index