Search form

Lúka 3:1

Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e

(Lúrú kpá Matáyo 3:1-12, Márɨko 1:1-8, Yiwáni 1:19-28)

1Sɨmɨ bɨ kóo Tịbérịya Káyísara nɨ ngére do káṇgá ꞌbɨ Róma kɨ́ sɨmɨbi sokó doa ịnyị ní, do kóo óto Pánato Piláto káa do gávana do ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Yụdáya ní, Eróde nɨ ꞌbɨ ené gávana do ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Galiláya ní, Phị́lịpo lúndu Eróde nɨ ꞌbɨ ené gávana do ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Itụ́rịya kpá kɨ́ yée ga bɨ sɨmɨ Trakóni ní, zɨ́ Liyasaníya nda ídí ꞌbɨ ené gávana do ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Abiléne ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index