Search form

Lúka 3:11

11Zɨ́ Yiwáni úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Togụ́ bongó nɨ zɨ́yị gbre, ídí íꞌbí ngúru a zɨ́ ꞌyị bɨ bongó nda zɨ́a wá ní. Togụ́ éyị́ mɨánu nɨ bo zɨ́yị, ídísé ánu a kɨ́ ꞌyị bɨ nɨ ꞌbú ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index