Search form

Lúka 3:14

14Zɨ́ asikíri e ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Sara nda zée?”

Yiwáni ya zɨ́ye ní, “ꞌYị e ndanɨ́ úgú komosé wá, ndásé kpá gágaóto ledre ro ꞌyị wá. Késị́ bɨ ndịsịnɨ́ íꞌbí a zɨ́se do bi moko ní, ídísé ꞌdíꞌbi dụụ́ wo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index