Search form

Lúka 3:16

16Zɨ́ Yiwáni úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mábábátị́zị́ ꞌbɨ amá sée lá kɨ́ iní. Ngíti ꞌyị nɨ bo rokoꞌbụ a romo do ꞌbɨ amá nɨ ógụ. Máútúásá gbawá ndósoógụ cigí a gɨ ro lálaógụ wará ené gɨ sịndị́a. Nɨ ꞌbɨ ené bábátị́zị́ sée kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index