Search form

Lúka 3:17

17Nɨ ꞌbɨ ené yị́ ené káa zɨ́ ꞌyị ócó komo kére ní. Nɨ léfeóto kére ené sɨmɨ bɨlámá éyị́, cící a née zɨ́a kótrụ a trị́e do óngbóóyó a ꞌdáꞌba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index