Search form

Lúka 3:2

2Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, Ána kɨ́ towụ́ne Kayáfa nɨyí ye mɨngburoko ꞌyị ꞌdáná éyị́ e. Yiwáni wotị́ Zakaríya nɨ yị́ ené kóo sɨmɨ súwú. Zɨ́ Lomo íꞌbí moko zɨ́a íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index