Search form

Lúka 3:21

Yiwáni iꞌbí babatị́za zɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Matáyo 3:13-17, Márɨko 1:9-11)

21ꞌDáꞌdá do ónzó Yiwáni sɨmɨ sị́gịnị, kadra kị́éꞌdo nɨ go ndị́sị bábátị́zị́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e, zɨ́ Yésụ ndéréne zɨ́a, zɨ́a bábátị́zị́ wo. Sɨmɨ bɨ Yésụ maꞌdáa nɨ ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo ní, zɨ́ ere líkpíne zɨ́a káa zɨ́ mbotụ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index