Search form

Lúka 3:22

22Zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo ógụné doa káa zɨ́ kị́ṛịkóꞌdo ní. Zɨ́ kúrú ꞌyị ówụ́ne gɨrí kɨ́dí, “Áyí mbigí owụ́ ꞌbɨ amá, ꞌbúyị ofụ domá go, mááyí kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́yị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index