Search form

Lúka 3:23

23Yésụ tonó kóo méngị moko ꞌbɨ Lomo sɨmɨ bɨ mengị go sɨmɨbi cị́ kéṛị́ a do sokó (30) ní. ꞌYị e mbá ndịsịnɨ́ ꞌbɨ eyé kóo sómụ́ a kɨ́dí nɨ owụ́ ꞌbɨ Yoséfa bɨ kɨ́ ịrịné Élị ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index