Search form

Lúka 3:24

24Élị nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Matáta, Matáta nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Lévị, Lévị nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Mélịkị, Mélịkị nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zanáyi, Zanáyi nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yoséfa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index