Search form

Lúka 3:25

25Yoséfa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Matatíya, Matatíya nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Amósa. Amósa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nawúma. Nawúma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Esíli. Esíli nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nagáyi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index