Search form

Lúka 3:26

26Nagáyi nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Máta. Máta nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Matatíya. Matatíya nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Seméni. Seméni nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yoséke. Yoséke nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yóda.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index