Search form

Lúka 3:27

27Yóda nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yonána. Yonána nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Résa. Résa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zerụbábele. Zerụbábele nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Seretiyéle. Seretiyéle nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nérị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index