Search form

Lúka 3:28

28Nérị nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Meléki. Meléki nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Ádi. Ádi nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Kosóma. Kosóma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Elimadáma. Elimadáma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Éra.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index