Search form

Lúka 3:29

29Éra nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yósuwa. Yósuwa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Eliyázara. Eliyázara nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zoríma. Zoríma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Matáta. Matáta nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Lévị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index