Search form

Lúka 3:3

3Zɨ́a tónó gámáne kɨ́ úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e kacɨ́ kóꞌdụ́ ngbuṛu bɨ Yeredéne ní, sága gɨ ꞌdí keṛị́ kpá sága gɨ ꞌdí keṛị́. Kɨ́dí ꞌyị e idínɨ́ ótoómo kɨ́ lúyú ledre zɨ́ye ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo gɨ ro do bábátị́zị́ yée zɨ́ Lomo ótoómo lúyú ledre eyé ꞌdáꞌba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index