Search form

Lúka 3:30

30Lévị nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Simiyóna. Simiyóna nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yụ́da. Zụ́da nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yoséfa. Yoséfa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yonáma. Yonáma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Alikíma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index