Search form

Lúka 3:31

31Alikíma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Melíya. Melíya nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Ména. Ména nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Matáta. Matáta nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Natána. Natána nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Dawídi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index