Search form

Lúka 3:32

32Dawídi nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zése. Zése nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Óbede. Óbede nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Bowáza. Bowáza nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Solomóna. Solomóna nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nasóna.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index