Search form

Lúka 3:33

33Nasóna nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Aminadába. Aminadába nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Adimíni nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Aráni. Aráni nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Ézorono. Ézorono nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Peréze. Peréze nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zụ́da.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index