Search form

Lúka 3:34

34Zụ́da nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Yakóbo. Yakóbo nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Isáka. Isáka nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Abarayáma. Abarayáma nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Téra. Téra nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nówara.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index