Search form

Lúka 3:35

35Nówara nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Serụ́ga. Serụ́ga nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Réwu. Réwu nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Pelége. Pelége nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Ébere. Ébere nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Séla.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index