Search form

Lúka 3:36

36Séla nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Kayinána. Kayinána nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Arafakasáda. Arafakasáda nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Séme. Séme nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Nówa. Nówa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Laméke.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index