Search form

Lúka 3:37

37Laméke nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Metụséla. Metụséla nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Enóka. Enóka nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Zérada. Zérada nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Malále. Malále nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Kenána.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index