Search form

Lúka 3:38

38Kenána nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Enósa. Enósa nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Séte. Séte nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Ádama. Ádama nɨ ꞌbɨ ené owụ́ ꞌbɨ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index