Search form

Lúka 3:5

5Ídísé lósoꞌdụ́tụ ꞌbululu e ꞌdáꞌba.

Landa e kɨ́ bi ekị́ekị́ e, ídísé lóso yée kpɨ́kásí.

Zɨ́se ꞌdózo yéme mɨngóꞌdụ́ mɨsiꞌdi e zɨ́ye ídíye mbị́.

Zɨ́se lósoꞌdụ́tụ gɨ́ṛítí e kuṛí.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index