Search form

Lúka 3:6

6Kúfú ꞌyịmaꞌdí e mbá nɨyí ówo a kɨ́dí oꞌdo ba Lomo kasa wo ne ógụ yómo ꞌyị e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index