Search form

Lúka 3:8

8Togụ́ ílisé tɨ́ gɨ ro zɨ́se ndíki trịdrị yá, ídísé ótoómo lúyú ledre zɨ́se ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo, zɨ́ mɨméngị ledre esé ndị́sị ídíne bɨlámáne. Ndásé ídí dụụ́ kɨ́ sómụ́ ledre bɨ kɨ́dí, azé yị́ ezé bulúndu Abarayáma omozé ꞌbɨ ezé yị́ ezé go ní wá. Lomo nɨ kɨ́ rokoꞌbụ zɨ́a óyólóꞌbó tutú ga bɨ bi ba zɨ́ye ídíye káa do bulúndu Abarayáma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index