Search form

Lúka 3:9

9Ásé zɨ́ Lomo káa zɨ́ kágá bɨ ꞌdịyị́nɨ́ mɨꞌdị́yị́ yáká ní. Goṇgo ꞌbɨ Lomo nɨ go do sị́lị́a nzíyiné, kágá máa wo bɨ bɨlámá mɨáná a ndaá ní, nɨ lágáónzó a do óngbóóyó a ꞌdáꞌba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index