Search form

Lúka 4:18

18“Lomo iꞌbí ꞌDówụ́ne go zɨ́ma,

gɨ zɨ́a oto máa go ndị́sị ꞌdódo bɨlámá ledre ené zɨ́ ꞌyị lerị́ e.

Kasa máa kɨ́dí née Lomo née nɨ líkpíóyó ꞌyị ga bɨ mɨódó yée sɨmɨ káꞌdá ꞌbɨ lúyú ledre ní,

ꞌyị ga bɨ komoyé lurú bi wá ní, née nɨ líkpí a gɨ ro zɨ́ye lúrú bi,

kasa máa kpá gɨ ro ꞌyị ga bɨ ngíti géyị ꞌyị e ndịsịnɨ́ lúrú ꞌdófụ bi gɨ doyé ní, zɨ́ye ídíye kɨ́ ledreyé owóowó,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index