Search form

Lúka 5:10

10Ngíti géyị lafú Simúna ga bɨ Yakóbo e kɨ́ Yiwáni wotị́ Zebedị́ya ní, zɨ́ tarayé ị́drị́ne kpá mbá mɨị́drị́ gɨ zɨ́ ledre máa née.

Gɨ zɨ́ ledre bɨ gáa Simúna uku ní, zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Simúna ndá éré ngịrị wá. Tónóne cakaba ndéréne ꞌdáꞌdá, áyí ídí go ꞌyị ꞌdíꞌbiógụ ꞌyị e zɨ́ Lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index