Search form

Lúka 5:12

Yésụ ꞌdiꞌbioyó sámá gɨ ro ngíti oꞌdo

(Lúrú kpá Matáyo 8:1-4, Márɨko 1:40-45)

12Sɨmɨ ngíti sịndị́ kadra sɨmɨ ngíti owụ́ gara, zɨ́ ngíti oꞌdo kɨ́ sámá roné ógụné zɨ́ Yésụ. Zɨ́a útúne kóꞌdụ́ Yésụ bi ṇgúṇgú roné zɨ́a kɨ́dí, “Ngére, togụ́ utúasá kacɨ́ komoyị́ mɨútúásá, ídí ꞌdíꞌbióyó sámá ba gɨ romá gɨ ro zɨ́ romá ídíne drá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index