Search form

Lúka 5:13

13Zɨ́ Yésụ óto sị́lị́ne ro oꞌdo née do úku ledre zɨ́ oꞌdo née kɨ́dí, “Máṇgúṇgu go, royị́ idí mu ídí drá.” Tɨ́ maꞌdíi, geré zɨ́ sámá ụ́kụ́ne gɨ ro oꞌdo née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index