Search form

Lúka 5:14

14Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ndá aka ꞌdíꞌbi ledre née tarayị́ wá. Ídí aka ndéré zɨ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ kí. Zɨ́yị íꞌbí tákpásị́lị́ zɨ́ Lomo káa zɨ́ bɨ Mụ́sa eké ledre a ꞌyị e idínɨ́ ndị́sị méngị a kenée sɨmɨ bɨ togụ́ bɨlámá ledre mengị roné go zɨ́ye ní. Gɨ ro do ówo a mbá kɨ́dí éyị́ mengị roné go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index