Search form

Lúka 5:17

Yésụ yomo oꞌdo kɨ́ umbu sịndị́ne

(Lúrú kpá Matáyo 9:1-8, Márɨko 2:1-12)

17Sɨmɨ ngíti sị́lị́ kpị́, Yésụ nɨ go ndị́sị ꞌdódo ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e. Farụsáyo e kɨ́ ꞌyị ꞌdódo lorụ ga bɨ ꞌbɨ Lomo ní nɨyí kóo mɨndị́sịyé gbóo kɨ́rɨ́ née. Ngíti géyị ogụnɨ́ gɨ sɨmɨ gara ga bɨ ꞌbɨ Galiláya mɨngúngúcua ní, ngíti géyị ꞌbɨ eyé gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Yụdáya kpá kɨ́ Yerụsaléma ní. Zɨ́ Ngére Lomo íꞌbí rokoꞌbụ zɨ́ Yésụ, zɨ́a ndị́sịné ꞌdíꞌbióyó ndíyá kɨ́e gɨ ro ꞌyị e ore.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index